De flesta finansiella instrument som är registrerade eller noterade på erkända börser eller auktoriserade marknadsplatser i Sverige eller utomlands är tillgängliga inom Försäkring Depå. Dessutom kan vissa inofficiellt listade finansiella instrument handlas under förutsättning att det finns elektronisk prissättning.

Tillåtna investeringar inom depåsparande

Aktier och aktieliknande värdepapper

Köp och försäljning av noterade aktier och aktieliknande värdepapper, exempelvis depåbevis, emissionsrätter och börshandlade fonder som är noterade på en tillåten marknadsplats under tillsyn.

Följande marknadsplatser är tillåtna:

 • First North (Nya Marknaden)
 • Xterna listan
 • Aktietorget
 • Nordic MTF

Marknadsplatser

Räntebärande instrument

Köp och försäljning av noterade räntebärande instrument, exempelvis obligationer, nollkupongare, räntebärande certifikat, konvertibler, förlagslån, som är noterade på en tillåten marknadsplats under tillsyn.

Räntebärande instrument

Strukturerade produkter

Köp och försäljning av strukturerade produkter utgivna av Swedbank eller av godkänd extern motpart som är noterade på en tillåten marknadsplats under tillsyn eller på en MTF via Swedbanks elektroniska handelsplattform.

Derivatinstrument

Det är tillåtet att köpa och sälja standardiserade optioner, utfärda optioner på underliggande aktie (Covered Calls) samt att handla med warranter (långa köp- och säljoptioner).

Fonder

Tillåtna fonder hittar du under Swedbank/Sparbankernas fondlista.

Otillåtna placeringar

Det är inte tillåtet att handla med andra finansiella instrument eller tillgångar än de som beskrivs ovan. Nedan är exempel på investeringar som inte får göras inom depåsparande:

 • Placera i aktier eller teckningsrätter utgivna av Swedbank som leder eller kan leda till ett ägande i banken. Detta eftersom Swedbank Försäkring AB är legal ägare av innehavet i försäkringsdepån och ett dotterbolag enligt lag inte får äga aktier i moderbolaget
 • Blanka aktier, ingå avtal om aktielån eller handla optioner där underliggande aktie är Swedbank AB
 • Handla med guld eller andra värdefulla metaller
 • Handla med råvaror
 • Handla med kapitalförsäkringar
 • Handla med terminer, det vill säga köpa eller sälja värdepapper på termin
 • Blanka eller ingå aktielånsavtal
 • Utfärda optioner, förutom covered calls
 • Placera i strukturerade produkter eller liknande som riskerar att ge ett negativt värde och kan medföra att innehavaren kan bli betalningsskyldig vid förfall eller försäljning under löptiden

Har du frågor om en investering, ring oss på 0454 - 30 44 00.