Vad är avgiften för en blandfond?

Vad avgiften är för en blandfond beror på vad det är för fond. Aktivt förvaltade blandfonder har ofta högre avgift än passivt förvaltade. Vad blandfonden kostar påverkas även av hur stor andel av fonden som är aktier respektive räntebärande värdepapper. En högre andel aktier innebär ofta en högre avgift.