Fonden byter namn till Access Edge Japan och kommer framöver ha ett tydligare klimatfokus och striktare hållbarhetskriterier. Fonden kommer att premiera bolag med låga utsläpp av växthusgaser och undvika bl.a. investeringar i företag som utvinner eller producerar el baserats på fossila bränslen. Dessutom kommer fonden placera cirka 10 procent i impactbolag som bedöms bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Fonden strävar fortfarande efter att efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Japan Net men det förväntas uppstå större skillnader i fondens avkastning och jämförelseindex.

Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning. Läs mer i kundbrevet.

Kundbrev Access Japan