Huvudsakliga förändringar görs i fondens målsättningen, jämförelseindex, sänkt högsta möjliga förvaltningsavgift samt att vi inför andelsklasser. Till en början kommer endast andelsklass A att vara öppen för handel. Vi gör även språkliga justeringar och förtydliganden i fondbestämmelserna som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Kundbrev