Valutatermin

En terminsaffär är ett avtal mellan dig och banken om köp eller försäljning av en viss valuta för leverans vid ett senare datum till en förutbestämd kurs. En valutatermin skyddar mot valutakursrisker och ger möjligheten att beräkna det exakta utfallet i svenska kronor av framtida flöden. Löptiden är normalt tre bankdagar upp till ett år men kan i vissa fall ha en längre löptid och ger möjlighet att i förväg veta vad kursen kommer att vara vid växlingstillfället.
Terminskursen beräknas genom avistakursen +/- ev. ränteskillnad mellan de två valutorna. Om räntan utanför Sverige är lägre noteras ett påslag på valutakursen. Om räntan utanför Sverige är högre noteras ett avdrag på valutakursen.

Valutaswap

En valutaswap är ett byte av två valutor under en viss tidsperiod. Ett swapavtal innebär i praktiken att två motparter byter valutasituation med varandra och kan gälla såväl tillgångar som skulder. De två parterna byter valuta på ett nominellt belopp med utgångspunkt från dagens avistakurs. Löptiden är vanligtvis tre dagar upp till ett år, men kan i vissa fall ha en längre löptid.
För bytet av valuta betalar man ett pris beräknat på ränteskillnaden mellan de två valutorna. Swappriset noteras antingen som ett påslag eller som ett avdrag och uttrycks i kurspunkter.

Valutaoption

En valutaoption utgör en rättighet eller en skyldighet att vid ett framtida tillfälle köpa eller sälja en valuta till en förutbestämd kurs. Som innehavare av optionen har man en rättighet att köpa eller sälja valutan. För denna rättighet betalar man en premie till utfärdaren. Som utfärdare av optionen har man istället en skyldighet att köpa eller sälja valutan.

Som importföretag kan man gardera sig mot en uppgång, men samtidigt behålla möjligheten att tjäna på en nedgång. Omvänt kan exempelvis ett exportföretag gardera sig mot en nedgång, men samtidigt behålla möjligheten att tjäna på en uppgång. Optioner är också ett utmärkt instrument under till exempel en offertperiod där man låst sig vid en kurs, men inte vet om man kommer att få affären.