Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Trots svalare utveckling är tron på skogsindustrin fortsatt stark

Skogskonjunkturen svalnar, lönsamheten sjunker och oron för äganderätten ökar hos svenska skogsägare. Trots det är tron fortsatt stark på det svenska skogsbruket. Det visar den senaste Skogsbarometern från Sparbankernas riksförbund, Swedbank och Ludvig & Co.

Efter mer gynnsamma ekonomiska förhållanden under föregående år väntar nu en svalare konjunktur för skogsindustrin. Detta är främst på grund av vikande orderingång och stigande lager på framför allt sågade trävaror. Energipriser, logistikkostnader och råvarupriser väntas också få konsekvenser för branschen på sikt, som följd av Rysslands invasion av Ukraina.

 

Lönsamheten ses nu sjunka för fjärde året i rad och knappt hälften av skogsbrukarna upplever att verksamheten är tillfredställande eller mycket god. Även tron på stigande fastighetspriser under de kommande åren är lägre än tidigare.

– Att tron på en uppgång av fastighetspriserna har minskat beror troligtvis på det osäkra läget i omvärlden. Fortsatt stigande räntor väntas också förändra skogsägandet i form av högre belåning och lägre lönsamhet. Det är viktigt att säkerställa som företagare att intäkterna täcker skuldsättningen som tillsammans med stigande räntor annars kan bli problematiska för verksamheten, säger Jörgen Lindh, företagsrådgivare specialist skog- och lantbruk på Sparbanken i Karlshamn.

 

Medelåldern bland skogsägare uppskattas vara hög. Samtidigt är det få som planerar för ett generationsskifte. Rapporten visar att detta troligtvis beror på att viljan och orken hos skogsföretagarna är fortsatt stark för att driva sitt skogsbruk vidare.

 

Det finns även en uttryckt ökande oro över äganderätten. Rätten för skogsägare att själv bruka skogen är inte en lika stor självklart som det har varit. Trots det är knappt en av tio tillfrågade skogsägare väl insatta i EU:s skogspolitik.

– Att ha kunskap och bevaka det som sker på EU-nivå kommer bli ännu viktigare framöver för alla verksamma inom skogsbranschen. Detta kan få konsekvenser för den framtida lönsamheten då skogsbruket troligtvis kommer påverkas av initiativ från EU. Som en del av vårt arbete som företagspartner bevakar vi det som sker i omvärlden för att vara ett stöd i det som påverkar våra kunder, säger Thomas Fransén, företagsrådgivare specialist skog- och lantbruk på Sparbanken i Karlshamn.

 

Trots den svala utvecklingen i dagsläget finns det en stark tillförsikt bland skogsföretagarna att skogsbruket är en säker och långsiktig investering.

– Historiskt sett har skogsbruket varit en hållbar investering som sträckt sig över generationer. Det finns ingen anledning till att det skulle ha förändrats på lång sikt, även om det upplevs som tuffare tider just nu för skogsföretagarna än vad det var för några år sedan, säger Jörgen.

Insikter och trendspaningar från Skogsbarometern 2022

  • Skogsägarnas tro på stigande fastighetspriser de närmaste tre åren har minskat enligt undersökningen, vilket troligen är en konsekvens av den osäkra omvärlden. Trots det så ser de flesta skogsägare skogen som en säker och långsiktig investering.

 

  • Få skogsägare har planerat ett generationsskifte, trots hög medelålder bland skogsägarna, troligen för att man både vill, kan och orkar fortsätta sitt skogsbruk.

 

  • Färre skogsägare tror på stigande virkespriser jämfört med föregående år. Men skogsägarna tror på stigande massavedspriser drivet av hög efterfrågan på brännved och en snäv massavedsmarknad i Östersjöregionen kopplat till sanktionerna mot Ryssland.

 

  • Få skogsägare är väl insatta i EU:s skogspolitik. Lönsamheten i skogsbruket bedöms kunna påverkas i framtiden av initiativ från EU. Dessa initiativ är viktiga att bevaka och förstå för alla som är verksamma inom skogsbranschen.

 

  • Svenskt skogsmark till ett värde av ca 143 miljarder kronor bedöms byta ägare de närmaste fem åren.

 

Läs hela Skogsbarometern 2022 och tidigare barometrar här

Thomas Fransén och Jörgen Lindh är bankens specialister inom Skog- och lantbruk.

Har du frågor om ditt företagande?

Som jord- och skogsbrukare är det viktigt med en bank som har förståelse för jord- och skogsbrukets förutsättningar. Hos oss får du hjälp med allt från nyförvärv, drift, utveckling och skogskonto till generationsskifte och försäljning.

 

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss.

 

Jörgen Lindh

Företagsrådgivare
Specialist Skog- och lantbruk

0454 - 30 44 59

jorgen.lindh@sparbankenikarlshamn.se

 

Thomas Fransén

Företagsrådgivare
Specialist Skog- och lantbruk

0454 - 30 43 62
thomas.fransen@sparbankenikarlshamn.se