Klimat berör

Globala klimatförändringar förändrar naturmiljöer, levnadsvillkor, konsumtionsmönster och prissättning. De påverkar människor, länder och bolag i hela världen. Genom ett aktivt arbete kan Swedbank Robur bidra till att dämpa effekten av klimatförändringar och skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Ett viktigt steg för oss som investerare har varit att exkludera stora kolproducenter, något som har minskat klimatriskerna i alla våra fonder. Kol är det fossila bränsle som har störst påverkan på klimatet och sedan 2016 har vi valt att inte investera i bolag som producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen.

Målmedveten påverkan

Som ägare kan vi påverka bolag att utveckla sitt klimatarbete. För att visa betydelsen av dessa frågor för oss som investerare har vi under 2016 och 2017 fört dialog med de bolag på Stockholmsbörsen som i sin verksamhet har högst utsläpp av klimatpåverkande gaser. Vi vill också få bolagen att öka takten i sin omställning till mer klimateffektiva verksamheter.

Mäta, följa upp och agera

Klimatavtrycket för våra fonder har minskat sedan vi började mäta och publicera detta för tre år sedan. I juli lanserades den första globala betygsättningen av fonders klimatpåverkan, Climetrics[1]. Carbon Disclosure Project, CDP har tillsammans med ISS-Ethix Climate Solutions mätt koldioxidavtrycket för 2500 europeiska fonder. Rankningen speglar klimatpåverkan från de bolag som fonden har investerat i samt fondbolagets arbete med dessa frågor i investerings- och ägararbetet. Resultatet visas i form av gröna löv, på en skala från ett till fem, där fem är bäst. 14 av Swedbank Roburs fonder fick högsta betyg och tre fonder näst högsta betyg. Det visar att vår satsning på klimat i påverkansarbete och investeringar har gett resultat.

– Vi är positiva till att fonders klimatpåverkan mäts och redovisas för kunder. På Swedbank Robur har vi länge haft klimatpåverkan som en viktig del av vår hållbarhetsanalys och vi har aktivt försökt minska klimatrisken i våra fonder, säger Katarina Heissenberger, hållbarhetsanalytiker på aktieavdelningen.

Så bidrar vi till bättre villkor för klimatet:

  • Påverkar bolag att öka sina investeringar i energieffektivitet och förnyelsebara energikällor
  • Påverkar kol- och oljebolag att förbättra sig inom klimat, miljö, säkerhet och mänskliga rättigheter
  • Har haft dialog med bolag inom oljesand, djuphavsborrning och bolag med stora klimatutsläpp
  • Avstår från att investera i kol[2] i alla fonder och fossila bränslen[3] i hållbarhetsfonderna 
  • Stödjer FNs klimatavtal och Montreal Carbon Pledge

Så hjälper vi våra kunder att ta hänsyn till klimat i sina investeringar:

  • Mäter klimatrisk i våra fonder
  • Redovisar klimatavtryck för fonderna
  • Samarbetar i fondbranschen för enhetlig redovisning och förbättrad rapportering av klimatdata

[1] Läs mer på www.climetrics-rating.org
[2] Bolag som producerar kol till mer än 30 procent av omsättningen
[3] Bolag som producerar kol, olja och gas