Vi förtydligar även fondens målsättning samt inför möjligheten för fonden att placera i penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut, vilket underlättar likvidhanteringen i fonden. Vi inför dessutom möjligheten att använda tekniker och instrument, till exempel återköpsavtal och avtal om värdepapperslån, för att skapa hävstång i fonden. Utöver dessa förändringar gör vi språkliga justeringar och förtydliganden i fondens fondbestämmelser, ändringar som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Utöver förändringarna i fondens placeringsinriktning så sänker vi fondens högsta möjliga avgift enligt fondbestämmelserna från 1,62 till 1,35 procent. Den faktiska förvaltningsavgiften som du som kund betalar ändras inte utan är fortsatt 1,25 procent.

Läs mer om vilka förändringar som sker i kundbrevet