Det nya fondnamnet syftar till den dynamiska förvaltningen som snabbt kan allokera mellan olika tillgångsslag för att kunna ta del av aktiemarknadernas uppgångar samtidigt som man undviker de största nedgångarna. 

Huvudsakliga förändringar i fondbestämmelserna är att vi förtydligar fondens målsättning, sänker fondens högsta möjliga förvaltningsavgift från nuvarande 1,30 procent till 0,70 procent samt att vi tar bort möjligheten att placera i alternativa investeringar. Vi inför även andelsklasser i fonden. De andelar befintliga andelsägare har idag kommer att tillhöra andelsklass A, som är en icke utdelande klass som handlas i SEK. Utöver ovanstående förändringar gör vi språkliga justeringar och förtydliganden i fondens fondbestämmelser, ändringar som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Läs mer förändringarna i kundbrevet