Vi gör ett antal förändringar i fondbestämmelserna för Folksam LO Obligation. Huvudsaklig förändring är att fonden nu får möjlighet att placera en större andel av tillgångarna i andra fonder. Fonden har tidigare haft en begränsning på högst 10 procent placering i fondandelar. Vi utökar nu denna begränsning och fonden får i fortsättningen placera upp till 50 procent av tillgångarna i fondandelar. Det främsta syftet är att kunna ta exponering mot företagsobligationer för möjlighet till högre förräntning och därmed ökad avkastning. Placeringarna kommer att göras i fonder förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB.

Vi tydliggör också att fonden placerar i både svensk och utländsk valuta samt att innehav i utländsk valuta kommer att valutasäkras mot svenska kronor. Utöver dessa förändringar gör vi språkliga justeringar och förtydliganden i fondens fondbestämmelser.

Kundbrev.