Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

När man funderar på att köpa eller bygga hus lär man stöta på en hel del konstiga ord. Facktermer som till exempel mäklare - och även vi på banken - använder.

Här är en ordlista som kanske kan göra det lite lättare att förstå allt fikonspråk.

Amortering
Periodiserad återbetalning av lån. För banklån såväl som bottenlån som topplån, är det vanligt att amorteringen sker en gång per kvartal. Rak amortering innebär återbetalning i lika stora delar vid varje tillfälle.

Anbud
Ett erbjudande om att ingå avtal. Anbud är bindande för anbudsgivaren. Anbud om köp eller försäljning av eget hus eller bostadsrätt är dock inte bindande.

Annuitet/Annuitetslån
Periodiserad återbetalning av lån där det belopp, amortering + ränta, som erläggs vid varje återbetalningstillfälle är lika stort under hela lånetiden. Räntan dominerar därför i början av återbetalningstiden och amorteringen dominerar i slutet.

Bindningstid
Den tid under vilken lånevillkoren (som räntenivån) för ett lån är oförändrade.

Boendekostnad
Summan av kapital- och driftskostnader för ett hus när hänsyn tagits till skattelindringar i form av ränteavdrag och eventuella räntesubventioner.

Borgen
Förbindelse att gentemot en långivare (borgenär) svara för en låntagares (gäldenärs) betalningsförpliktelser om denne inte skulle fullgöra dessa.

Borgensman
Den som går i borgen, d v s förbinder sig att behålla lånet om låntagaren själv inte kan.

Borgenär
Den som har en fordran hos en annan person (gäldenär).

Botteninteckning
Inteckning med bästa förmånsrätt i den intecknade egendomen.

Bottenlån/Hypotekslån
Lån mot säkerhet av lägst liggande pantbrev i fastigheten.

Bunden ränta
Ränta som är fastställd till en viss räntenivå under viss bestämd tid.

Driftskostnader
Kostnader för själva boendet, såsom uppvärmning, elström, vatten, sotning, renhållning, försäkringar, reparationer, etc.

Fast egendom
Ägodelar av jord samt vad som enligt särskild lag anses höra till jorden, bl a byggnader därpå och fast inredning som hör till dessa.

Fastighet
Visst markområde eller markområde med därpå befintlig bebyggelse och övriga anläggningar som enligt lag utgör fast egendom.

Förfallodag Den dag då ränta och amortering ska finnas tillgängliga hos långivaren.

Gravationsbevis
Intyg som visar vilka inteckningar, servitut mm som belastar en fastighet. Intyget utfärdas av inskrivnings-myndigheten.

Gäldenär
Den som står i skuld till en annan person ( borgenär).

Handpenning
Betalas i samband med kon- traktsskrivningen. Normalt är den 10% av köpeskillingen.

Inskrivningsmyndighet
Myndighet som handlägger lagfarts- och inteckningsärenden mm.

Inteckning
Inskrivning hos inskrivnings-myndigheten av visst penningbelopp i fast egendom som kan ligga till grund för panträtt i denna. Som bevis på inteckningen utfärdas pantbrev som i sin tur är den handling som pantsätts i banken.

Jordabalken
Lag som reglerar frågor som rör fast egendom.

Kommunal fastighetsavgift

För småhus är avgiften 6 825 kronor eller 0,75 procent av taxeringsvärdet 2012. Ersätter tidigare Fastighetsskatt.

Köpebrev
Handling som upprättas när fastig-hetsaffären fullföljts enligt köpekontraktet. Köpebrev utgör ett bevis på att köpeskillingen betalats. Med köpebrevet som grund söker köparen lagfart.

Köpeskilling
Den summa som betalas vid ett köp.

Lagfart
Registrering av äganderätten till en fastighet. Lagfartsbevis utfärdas av inskrivningsmyndigheten.

Likvidavräkning
Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan säljare och köpare.

Lånelöfte
En skriftlig förbindelse där banken på förhand garanterar köparen en viss bestämd summa.

Lös egendom
All egendom som inte enligt lag hänförs till fast egendom.

Pantbrev
En fastighetsägare upplåter panträtt i fastighet genom att överlämna pantbrevet till långivaren som pant för fordran.

Provision
Ersättning som utgår till t ex fatighetsmäklare för utfört uppdrag.

Realisationsvinst
Den vinst som uppkommer genom icke yrkesmässig försäljning av bl a fastighet och bostadsrätt.

Ränta
Den avkastning som man får på ett kapital eller, sett från låntagarens synpunkt, priset på en kredit. Räntan beräknas i viss procent av de insatta respektive utlånade medlen.

Rörlig ränta
Ränta som ändras vid förändringar i det allmänna ränteläget.

Serielån
Hypotekslån med fastställd, stegrad amorteringstakt.

Stämpelskatt
Omsättningsskatt vid förvärv av fastighet eller tomträtt. Kallas i dagligt tal för lagfartskostnad. Stämpelskatt tas också ut vid uttag av pantbrev.

Taxeringsvärde
Det värde på en fastighet som ligger till grund för den kommunala fasstigehetsavgiften.

Tomträtt
Rätt att mot avgift, tomträttsavgäld, under obestämd tid utnyttja en fastighet.

Topplån/tilläggslån
Lån för finansiering mot säkerhet.  Ibland kräver kreditgivaren tilläggs-säkerhet t ex borgen.

Stäng Skriv ut