Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Sveriges lantbrukare upplever det allt tuffare att få ihop ekonomin

Det ökade kostnadstrycket som intensifierats de senaste veckorna innebär stora påfrestningar för våra svenska lantbrukare. Trots högre avräkningspriser är det svårare att få lönsamhet. Även livsmedelsstrategin, jordbrukspolitiken och regelverk ses som stora riskfaktorer framåt. Det visar årets Lantbruksbarometer vår från Sparbankerna, Ludvig & Co och Swedbank.

Förra årets uppgång i andel lantbrukare som upplevde att det gick bra har nu vänt. I år svarar endast en tredjedel av lantbrukarna att lönsamheten är god eller mycket god. I fjol gav hälften samma svar.

–  Vi ser samma trend som i övriga landet. Det är ett tufft läge nu och vi vet att många är oroliga över den ekonomiska utvecklingen. Ta kontakt med banken tidigt ifall du behöver se över din ekonomi, säger Thomas Fransén, företagsrådgivare och specialist skog- och lantbruk på Sparbanken i Karlshamn.

 

Bäst lönsamhet upplever växtodlare och mjölkföretagen vars avräkningspris legat på höga nivåer under 2021 medan grisföretagarna pressas av ett överutbud på griskött i EU. Även lantbrukarnas prognos framåt är pessimistisk. Trots hög efterfrågan på jordbruksprodukter och att många får relativt bra betalt, äts intäkterna nu upp av kraftigt stigande och oförutsägbara kostnader.

 

Viktigt att hålla koll

Årets undersökning visar att fler lantbrukare omvärldsbevakar för att förbättra lönsamheten, en ökning från 12 till 20 procent. Det är även fler som uppger att de har behov av rådgivning runt skatter, ekonomi, krediter, sparande, pension och likviditetsplanering.

– Vi kan inte påverka vad som händer i omvärlden men vi är en bankpartner som finns här för kunderna. Det är viktigt att inte ”stänga dörren” utan hålla sig uppdaterad på vad som händer. Vi agerar gärna bollplank och hjälper till med valutaterminer, trygghetspaket, sparande, pension, EU-stöd osv. Vi har en stor palett av banktjänster. Tillsammans kan vi se på olika möjligheter och hitta lösningar, säger Jörgen Lindh, företagsrådgivare och specialist skog- och lantbruk på Sparbanken i Karlshamn.

 

Fler ser produktionsrisker kopplade till svenska regelverk och livsmedelsstrategin

Under de senaste månaderna har det varit stort fokus på regelverk och svensk självförsörjning. Detta avspeglas i lantbrukarnas svar på vad som kommer att påverka produktionen framåt. Regelverk i Sverige som påverkansfaktor har gått upp från 37 till 45 procent och den svenska livsmedelsstrategin har ökat från 24 till 35 procent. Störst påverkansfaktor är fortsatt EU:s jordbrukspolitik, som även har ökat, från 62 till 64 procent. 

Insikter och analyser utifrån Lantbruksbarometern 2022

  • Trots historiskt höga avräkningspriser hos de fyra största produktionsgrenarna tar de extra höga kostnaderna överhand och försämrar lantbrukarnas tro på en bättre lönsamhet framåt.
  • Priset på insatsvaror som foder och växtnäring har stigit kraftigt och särskilt grisbranschen är drabbad eftersom det finns ett överutbud på fläskkött i EU.
  • Växtodlarna upplever en försämrad lönsamhet men de som köpt in växtnäring tidigt under 2021 har en mindre odlingsrisk inför 2022.
  • En återgång till samma konsumtionsmönster som innan pandemin riskerar att minska efterfrågan på svenska livsmedel.
  • Den svenska kronan stärktes under 2021 vilket påverkade EU-stöden negativt för lantbrukarna.
  • Instabilt geopolitiskt läge och ett ökat inflationstryck skapar osäkerhet i marknaden för jordbruksprodukter och medför även ökade kostnader för branschen.
  • För att öka investeringsviljan framåt behövs långsiktighet i politiken och klarare spelregler för branschen.

 

Obs! Lantbruksbarometern skrevs innan Rysslands invasion av Ukraina. Hur detta kommer att påverka är ytterst osäkert men med tanke på Rysslands och Ukrainas stora del av den globala handeln med spannmål och oljeväxter samt de avtryck invasionen ger på energi- och gödselmarknaderna kommer detta få stor inverkan på livsmedels- och lantbrukssektorn.

 

Läs hela Lantbruksbarometern vår 2022 och tidigare barometrar här

Thomas Fransén och Jörgen Lindh är bankens specialister inom skog- och lantbruk.

Har du frågor om ditt företagande?

Om du har några funderingar kring din ekonomi som lantbruksföretagare är du välkommen att kontakta oss.

 

Jörgen Lindh

Företagsrådgivare
Specialist skog- och lantbruk

0454 - 30 44 59

jorgen.lindh@sparbankenikarlshamn.se

 

Thomas Fransén

Företagsrådgivare
Specialist skog- och lantbruk

0454 - 30 43 62
thomas.fransen@sparbankenikarlshamn.se

Webbinarium: Lantbrukets kostnadsläge

Välkommen till ett webbinarium som belyser aktuella utmaningar och möjligheter inom lantbrukssektorn när allt från politiska beslut och nya regelverk till väder och konsumentbeteende gör läget än mer oförutsägbart. Under webbinariet får du lyssna till specialister inom området och kan ställa dina frågor till dem.

 

Datum & tid: Torsdagen den 24 mars, kl. 12.00-13.00