Anslut person

För att teckna riskförsäkringar krävs en godkänd hälsoprövning och att personen har varit stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige i minst två år före tidpunkten för ansökan. För att teckna sjuk- och premiebefrielseförsäkring krävs dessutom att personen har en sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken.

Fullt arbetsför

Med fullt arbetsför menas att den försäkrade:

  • ska kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar,
  • inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning),
  • inte uppbär rehabiliteringsersättning, handikappersättning, livränta eller liknande ersättning,
  • inte har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande,
  • inte varit sjukskriven i mer än 30 dagar i följd de senaste 360 dagarna.

Anställningstyper

Anställd

Person som inte är att anse som företagare eller närstående. Personen ska ha en tillsvidareanställning med en anställningstid om minst 8 timmar per arbetsvecka.

Företagare

Ägare i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag oavsett hur stor del av företaget som personen äger.
Ägare i aktiebolag som ensam eller tillsammans med make, sambo, förälder, barn, eller barnbarn äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget.

Närstående – make/sambo/reg partner

En person som är verksam i företaget och är make, sambo eller registrerad partner med företagaren.

Närstående – förälder/barn

En person som är verksam i företaget och är barn, barnbarn eller förälder till företagaren.
Om du anger uppgifter som inte är sanna eller fullständiga kan det innebära att riskförsäkringar som är kopplade till försäkringen inte gäller när de behöver utnyttjas. Då riskerar ni att betala premier för något ni inte kan använda fullt ut.